Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2010

மேய்ப்பன் - 3

சகரியா - 11 ம் அதிகாரம் 17 ம் வசனத்தை பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு மேய்ப்பனை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது.
மந்தையைக் கைவிடுகிற மேய்ப்பன்
இப்படிப்பட்ட மேய்ப்பர்களை கர்தர் வெறுக்கிறார் இவர்களை பற்றி தேவன் சகரியா தீர்கதரிசி முலமாக கூறுகிறார்
சகரியா - 11 : 17 ல்
மந்தையைக் கைவிடுகிற அபத்தமான மேய்ப்பனுக்கு ஐயோ! பட்டயம் அவன் புயத்தின்மேலும் அவன் வலதுகண்ணின்மேலும் வரும்; அவன் புயமுழுதும் சூம்பிப்போம்; அவன் வலதுகண் முற்றிலும் இருள் அடையும் என்றார்.
இப்படி பட்ட மேய்ப்பர்களை பற்றி எரேமியா தீர்கதரசி மூலமாக தேவன் எச்சரிக்கிறார் எரேமியா - 23 ம் அதிகாரம் 1,2ம் வசனத்தை படிக்கும்போது
1 என் மேய்ச்சலின் ஆடுகளைக் கெடுத்துச் சிதறடிக்கிற மேய்ப்பர்களுக்கு ஐயோ! என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

2 இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் தமது ஜனத்தை மேய்க்கிற மேய்ப்பர்களுக்கு விரோதமாகச் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீங்கள் என் ஆடுகளைப் பராமரியாமல், அவைகளைச் சிதறடித்து அவைகளைத் துரத்திவிட்டார்கள்; இதோ, நான் உங்கள்பேரில் உங்கள் செய்கைகளின் பொல்லாப்புக்கேற்ற தண்டனையை உங்கள்மேல் வருவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
ஆம் அன்பானவர்கள…

"What did Jesus mean when He instructed us to love our enemies?"

When Jesus said we are to love our enemies, He was creating a new standard for relationships. He proclaimed to the crowds listening to His Sermon on the Mount that they knew they were to love their neighbor because the command to love our neighbor was a law of God (Leviticus 19:18). That we must therefore hate our enemy was an inference incorrectly drawn from it by the Jews. While no Bible verse explicitly says “hate your enemy,” the Pharisees may have somewhat misapplied some of the Old Testament passages about hatred for God’s enemies (Psalm 139:19-22, 140:9-11). But Jesus replaced this idea with an even higher standard: “Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven” (Matthew 5:44-45). Jesus goes on to explain that loving those who love us is easy and even unbelievers can do that. Then He commands us to “be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect” (Matthew 5:43-48).

Jesus explained to His followers …

"What does the Bible say about spiritual warfare?"

There are two primary errors when it comes to spiritual warfare—over-emphasis and under-emphasis. Some blame every sin, every conflict, and every problem on demons that need to be cast out. Others completely ignore the spiritual realm and the fact that the Bible tells us our battle is against spiritual powers. The key to successful spiritual warfare is finding the biblical balance. Jesus sometimes cast demons out of people and sometimes healed people with no mention of the demonic. The apostle Paul instructs Christians to wage war against the sin in themselves (Romans 6) and to wage war against the evil one (Ephesians 6:10-18).

Ephesians 6:10-12 declares, “Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evi…

An Important Issue: MUST READ

Dear All,

An Important Issue: MUST READ
Politics is not a SERVICE anymore but a PROFESSION!!!
An Important Issue!
Salary & Govt. Concessions for a Member of Parliament (MP)

Monthly Salary : Rs. 12,000/-

Expense for Constitution per month : Rs. 10,000/-

Office expenditure per month : Rs. 14,000/-

Traveling concession (Rs. 8 per km) : Rs. 48,000/-
(eg. For a visit from South India to Delhi & return : 6000 km)

Daily DA TA during parliament meets : Rs. 500/day

Charge for 1 class (A/C) in train : Free (For any number of times)
(All over India )

Charge for Business Class in flights : Free for 40 trips / year (With wife or P.A.)

Rent for MP hostel at Delhi : Free.

Electricity costs at home : Free up to 50,000 units.

Local phone call charge : Free up to 1, 70,000 calls..

TOTAL expense for a MP [having no qualification] per year : Rs.32, 00,000/-
[i.e. 2.66 lakh/month]

TOTAL expense for 5 years : Rs. 1, 60, 00,000/-

For 534 MPs, the expense for 5 years : Rs. 8,54,40,00,000/-

(Nearly 855 crores)

AND TH…

Jesus Redeems Ministries

இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!

என் நேசர் இயேசுகிறிஸ்து எவ்வளவு இனிமையானவர்! என்பதை இந்த முப்பது வருட ஊழியப் பாதையில் நான் கண்டிருக்கிறேன்.

1972ஆம் ஆண்டு கிருபையாக அவர் என்னை இரட்சித்தார்! 1974ஆம் ஆண்டு தமது தீர்மானத்தின்படி அவர் என்னை பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகித்து, அவருடைய கனமான ஊழியத்திற்கு என்னை அழைத்தார். ஆரம்பத்தில் நான் மறுத்தபோதிலும் அவருடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவினபடியினால் ஊழியத்திற்காக என்னை அவர் கையில் அர்ப்பணித்தேன்.

சுமார் நான்கு வருடங்கள் அவர் என்னை பாடுகளிலும், உபத்திரவங்களிலும் உருவாக்கி, 1978ஆம் ஆண்டு இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். ஆரம்பநாட்களில், ஆண்டவரே, என் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும் என்று ஜெபித்துக்கொண்டிருப்பேன்.

ஒருநாள் அப்படி நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, ஆண்டவர் என்னிடம். இது உன் ஊழியமா? என் ஊழியமா? என்று கேட்டார். அப்பொழுதுதான் என் தவறை நான் உணர்ந்தேன். ஆண்டவரே, என்னை மன்னியும்! இது உம்முடைய ஊழியம்தான்! நீர் ஆரம்பித்த ஊழியம், என்னை உம்முடைய ஊழியத்தில் ஒரு வேலைக்காரன…

மேய்ப்பன் - 2

எரேமியா - 10 ம் அதிகாரம் 21 ம் வசனத்தை பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு மேய்ப்பனை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது.
மிருககுணமுள்ள மேய்ப்பர்
இங்கே நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தரைத் தேடாத மேய்ப்பர்களை பற்றி எரேமியா தீர்கதரிசி கூறுகிறான் மிருககுணமுள்ள மேய்ப்பர்கள்என்று.
எரேமியா - 10 ம் அதிகாரம் 21 ம் வசனத்தை படிக்கும்போது இவ்விதமாக கூறுகிறார்
மேய்ப்பர்கள் மிருககுணமுள்ளவர்களாகி, கர்த்தரைத் தேடாமற்போனார்கள்; ஆகையால், அவர்கள் காரியம் வாய்க்காமற்போய், அவர்கள் மந்தையெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது.
கர்த்தரை தேடாத மேய்ப்பனிடத்தில் போனால் நாமும் சிதறடிக்கப்படுவோம் என்பதை மறந்து போகாதே.
லூக்கா- 11 ம் அதிகாரம் 23 ம் வசனத்தை படிக்கும்போது அருள்நாதர் இவ்விதமாக கூறுகிறார்
என்னோடே இராதவன் எனக்கு விரோதியாயிருக்கிறான், என்னோடே சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான்.
எனவே இப்படிப்பட்ட மிருககுணமுள்ள மேய்ப்பர்களுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும்.
எசேக்கியேல் - 34 ம் அதிகாரம் 2 ம் வசனத்தை பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு மேய்ப்பனை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது
தங்களையே மேய்க்கிற மேய்ப்பர்
இந்த மேய்ப்பர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என பார்த்தால் இவர…

மேய்ப்பர்கள்......

கறவலாடுகளின் பின்னாகத் திரிந்த அவனை, தம்முடைய ஜனமாகிய யாக்கோபையும் தம்முடைய சுதந்தரமாகிய இஸ்ரவேலையும் மேய்ப்பதற்காக, அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்.
சங்கீதம்-78:71
ஆடுகளின் பின்னாகத் திரிந்த தாவீதை தம்முடைய சுதந்தரமாகிய இஸ்ரவேலை மேய்ப்பதற்காக, அழைத்துக்கொண்டுவந்தார் என பார்கிறோம்
இந்த மேய்ப்பன் சங்கீதம் 23 ம் அதிகாரத்தில் கூறுகிறான்
1 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியடையேன்.
ஆம் கர்த்தர் அவனுடைய மேய்ப்பனாக இருந்தபடியால் அவன் தாழ்ச்சியடையவில்லை என பார்க்கிறோம். ஆம் இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பனாக இருந்தால் நாமும் இதே போல சொல்ல முடியும். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியடையேன்என்று.
கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பனாக இருந்தால் அவர் நம்மை எப்படி மேய்ப்பர் என்பதை இந்த அதிகாரத்தில் தெளிவாக கூறுகிறான்
பாருங்கள் அவர் நம்மை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டுபோய் விடுகிறார். அவர் நம் ஆத்துமாவைத் தேற்றி நம்மை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.
அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நம்முடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தியை ஆயத்தப்படுத்…

"How could David be considered a man after God's own heart?"

Answer: To understand why David was a man after God’s own heart, we need to see what characteristics he had to qualify for such an exalted description. In the book of Acts the Apostle Paul is speaking before the men of Israel and he tells them of God’s feelings about King David. Speaking first of King Saul the apostle Paul states: “After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him: 'I have found David son of Jesse a man after my own heart; he will do everything I want him to do'” (Acts 13:22). It would be tempting to ask the obvious question, how could God call David “a man after His heart” when he was such a terrible a sinner, having committed adultery and murder? Much has been written regarding the meaning of the verse and its applicable value today. Much has also been written about David, especially in the books of 1 and 2 Chronicles and 1 and 2 Kings. However, we find much of his character in the book of Psalms as he opened up his life for all to e…

Question: "What is a Christian missionary?"

Answer: A Christian missionary is commissioned by the Lord to make disciples, followers of Christ. Jesus commands all Christians to share the Gospel, the message of His death and resurrection that conquered the penalty and power of sin.

“Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age" (Matthew 28:19-20).

Who is a Christian missionary? Many people picture a missionary as a middle-aged man who leaves his job in America to evangelize and plant churches in Africa. But that is a simplistic view. Today, African Christians reach out to Muslims in the Middle East. College students spend their summer teaching English in Asia. A family in America befriends and witnesses to international students. A truck driver responds to an international disaster, meeting both physical and spiritual needs. All these are m…

"What is the year 2012 Mayan prophecy?"

Answer: The ancient Mayans, based on star charting, prophesied that December 21, 2012 would be the end of the world (or at least some form of universal catastrophe). Meso-American star charting started around 680 B.C. by the Olmec civilization who were recording astrological patterns in the sky and eventually shared this information with the Mayans. The Mayans had a long history of tracking the winter solstice (probably for planting crops) and creating calendars (at least 17 that we know of). At some point, they developed the belief that our sun is a god and that the Milky Way, called the “Sacred Tree,” was a gateway to the afterlife. After learning from the Olmecs, they began keeping records of the stars’ patterns of movement and continued to do so for the next 200-300 years. The Mayans then developed their own calendar (The Long Count) ca. 355 B.C. They were able to use their observations and mathematical prowess to calculate the future movements of stars across the sky. The result …